We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Chór Kameralny SIRENES

SIRENES Chamber Choir

CountryPoland
CityWarszawa
Zip code02-315
AddressBarska 29
Phone number
Skype
WWWhttps://www.facebook.com/chorkameralnysirenes/
Emailfundacja@sirenes.pl
Choir typechór żeński
Age Groupdorośli
Exists since2015
Languages of communication English, Polish,
Entered 2016-12-14
Updated 2024-02-12
Moderator Sean Palmer
Magdalena Gruziel
Professionalno
Conductor
Magdalena Gruziel

Days and hours of choir repetitions
Poniedziałek i środa w godz. 18:45-20:45; Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab w Warszawie
Description
Polish
English
Chór Kameralny SIRENES istnieje od września 2015 roku, choć tworzące go wokalistki znają się i śpiewają razem od kilkunastu, a niektóre nawet od kilkudziesięciu lat.

Na działalność chóru składają się typowo chóralne aktywności, takie jak samodzielne koncerty, nagrania i udział w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Chór chętnie występuje także z innymi zespołami, angażuje się w działalność charytatywną, bierze udział w projektach z wykonawcami różnych stylów muzycznych.

Zespół ma w swoim repertuarze utwory kompozytorów polskich i zagranicznych różnych epok, o tematyce zarówno sakralnej jak i świeckiej.

Od września 2016 roku chór jest prowadzony przez Fundację Sirenes. Od 2023 roku siedzibą Chóru Kameralnego SIRENES jest Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab w Warszawie.

Osiągnięcia i projekty z udziałem Chóru Kameralnego SIRENES:

2015r.
● “Graffiti” – koncert wokalno-instrumentalny promujący twórczość młodych polskich kompozytorów zorganizowany przez Stowarzyszenie Varsoviae Regii Cantores w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Warszawie,

2016r.
● I miejsce podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej „Music Everywhere!” w Gdańsku,
● Nagroda specjalna dla najlepszego dyrygenta III Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Muzyki Chóralnej „Music Everywhere!” w Gdańsku dla Magdaleny Gruziel,
● Udział w projekcie „Sztuka Polska 2: Nieprzeciętne Chóry” – koncert pt. „Różne a
wspólne. Kobiety – pasja – brzmienie” w Studium Teatralnym w Warszawie,

2017r.
● Grand Prix XII Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie,
● Złoty dyplom podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie,
● Nagroda specjalna za wykonanie kompozycji współczesnej pt. “Spring” E. Ešenvaldsa podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie,
● I miejsce w kategorii chórów jednorodnych i Złoty Dyplom XIII Międzynarodowego Festiwalu im. H. M. Góreckiego "Rybnicka Jesień Chóralna",
● Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej pt.
"Jaakobin pojat" P. Kostiainena w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu im.
H. M. Góreckiego "Rybnicka Jesień Chóralna",
● Udział w otwarciu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

2018r.
● I miejsce w konkursie na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim podczas XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. St. Ormińskiego w Rumii,
● Srebrny Dyplom podczas XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. St. Ormińskiego w Rumii,
● Udział w przedstawieniach opery „Arcytrudno dojechać na Bródno” w reż. Cezarego Tomaszewskiego w ramach programu performatywnego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,

2019r.
● „Stabat Mater. Stabat Homo” wokalno-instrumentalny koncert wielkopostny w kościele Matki Bożej Królowej Męczenników w Warszawie,
● Premierowy koncert wokalno-instrumentalny „Pieśni Niepodległej” w Centrum Łowicka w Warszawie,
● „Światłość” wokalno-instrumentalny koncert kolędowy w kościele pw. św. Marcina, promujący wydaną przez Chór Kameralny SIRENES płytę „Światłość” z kolędami polskimi,

2021r.
● Złote Pasmo w kategorii chórów jednorodnych podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie,

2022r.
● Brązowy dyplom podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek "Przy Choince" (edycja on-line),
● „Nie było miejsca dla Ciebie” wokalno-instrumentalny koncert kolędowy z zespołem kameralnym „Amok” w kościele pw. św. Marcina połączony ze zbiórką dla uchodźców na granicy białoruskiej,

2023r.
● Grand Prix oraz Złoty Dyplom w kategorii chórów kameralnych, Nagroda dla najlepszego dyrygenta Magdaleny Gruziel, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora ”Pater Noster” Zuzanny Koziej podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej “Nadzieja w chórze” w Tykocinie,
● Koncert wokalno-instrumentalny “ryWALKA” zorganizowany w Święto Niepodległości w Przestrzeni Muzyki Współczesnej Hashtag Lab w Warszawie,

2024r.
● Koncert wokalno-instrumentalny “Radość” z udziałem Archikatedralnego Chóru Męskiego Cantores Minores w kościele św. Marcina w Warszawie.
The SIRENES Chamber Choir was founded in September 2015, although members of the choir have known each other and sung together for a dozen or more years, some even for several decades.

The choir performs during independent concerts, makes recordings and participates in both national and international competitions. The choir enjoys working together with other musical ensembles, is involved in charity work, and takes part in projects with musicians representing diverse musical styles.

The repertoire of the SIRENES Chamber Choir is wide ranging covering works by both Polish and foreign composers of different periods, sacred as well as secular.

Since September 2016, the choir has been run by the Sirenes Foundation. The Hashtag Lab Contemporary Music Space in Warsaw became the home of the SIRENES Chamber Choir in 2023.

The SIRENES Chamber Choir’s achievements and projects:

2015
● "Graffiti" - a vocal and instrumental concert promoting the work of young Polish composers organised by the Association Varsoviae Regii Cantores at the Sanctuary
of Our Lady of the Rosary in Warsaw,

2016
● 1st place at the Third National Festival of Contemporary Choral Music "Music Everywhere!" in Gdansk,
● Special Prize for the Best Conductor of the Third National Festival of Contemporary Choral Music "Music Everywhere!" in Gdańsk awarded to Magdalena Gruziel,
● Participation in the project "Polish Art 2: Uncommon Choirs" - concert entitled "Different but shared. Women - passion - sound" at Studium Teatralne in Warsaw,

2017
● Grand Prix of the 12th National Competition of Carols and Pastorals in Chełmno,
● Gold diploma at the 16th International Feliks Nowowiejski Choir Music Festival
in Barczewo,
● Special award for the performance of a contemporary composition entitled "Spring" by E. Ešenvalds during the 16th International Feliks Nowowiejski Choir Music Festival in Barczewo,
● 1st place in the category of homogeneous choirs and a Gold Diploma of the
13th International H. M. Górecki Rybnik Choral Autumn Festival,
● A special award for the best performance of a piece of contemporary music entitled "Jaakobin pojat" by P. Kostiainen as part of the 13th International H. M. Górecki Rybnik Choral Autumn Festival,
● Participation during the opening ceremony of the Museum of Modern Art
in Warsaw,

2018
● 1st place in a competition for the best performance of a religious song in the Kashubian language during the 30th Stanisław Ormiński Jubilee International Festival of Religious Music in Rumia,
● Silver Diploma at 30th Stanisław Ormiński Jubilee International Festival of Religious Music in Rumia,
● Participation in performances of the opera "Arcytrudno dojechać na Bródno" (“It’s a daunting task to reach Bródno”), directed by Cezary Tomaszewski as part of the performance programme of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art,

2019
● "Stabat Mater. Stabat Homo" vocal and instrumental Lent concert at the church
of Our Lady Queen of Polish Martyrs in Warsaw,
● Premiere performance during a vocal and instrumental concert "Songs of the Independent" at the Łowicka Centre in Warsaw,
● 'Light' vocal and instrumental carol concert at St Martin's Church in Warsaw, promoting the SIRENES Chamber Choir's CD "Light" with Polish carols,

2021
● Gold rating in the category of homogeneous choirs at the National Competition
of Carols and Pastorals in Chełmno,

2022
● Bronze diploma at the National Festival of Carols and Pastorals "At the Christmas Tree' (online edition),
● "There was no place for you" vocal and instrumental carol concert with the chamber music ensemble 'Amok' at St Martin's Church in Warsaw accompanied by
a fundraiser for refugees at the border between Poland and Belarus,

2023
● Grand Prix and Gold Diploma in the chamber choir category, Prize for the Best Conductor awarded to Magdalena Gruziel, Award for Best Performance of a work of
a Polish composer, i.e. "Pater Noster" by Zuzanna Koziej during the 6th National Sacred Music Competition 'Hope in the Choir' in Tykocin,
● "ryWALKA" a vocal and instrumental concert organised on Independence Day at the Hashtag Lab Contemporary Music Space in Warsaw,

2024
● 'Joy' vocal and instrumental carol concert at St Martin's Church in Warsaw with the guest participation of the Archcathedral Men's Choir of Cantores Minores.
Members

To view all Chórtownia resources or add your entries, you must be logged. If you do not have an account yet - sign up!

loggin in:

email or login password   Register 4 free


Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·