• Language / язык

Calendar 2021-02-12

News
Новый подход к хоровым мероприятиям
Гент Лазри, основатель новой Международной Академии Хорового Искусства CHORALSPACE и разработчик проекта CHORALSPACE Зимний Фестиваль, даёт интервью Юстине Дзюма из международного хорового портала Chortownia.
2021-02-12, Justyna Dziuma No valuations
Nowe podejście do wydarzeń chóralnych
Z Gentem Lazri, założycielem nowej Międzynarodowej Akademii Sztuk Chóralnych CHORALSPACE i dyrektorem CHORALSPACE Winter Festival rozmawia Justyna Dziuma z Międzynarodowego Portalu Chóralnego CHÓRTOWNIA.
2021-02-12, Justyna Dziuma No valuations
New approach to choral events
​Gent Lazri, founder of a new International Academy for Choral Arts CHORALSPACE and a project developer of the CHORALSPACE WINTER FESTIVAL is interviewed by Justyna Dziuma from International Choral Portal Chórtownia.
2021-02-12, Justyna Dziuma No valuations
No festivals
Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·