• Language / язык
 
Kraj: Poland
Data rozpoczęcia: 2017-05-16
Dostępne tłumaczenia:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza nabór na nowy kierunek

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza nabór na nowy kierunek
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, Specjalność: wokalistyka chóralna, studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Powołanie nowej specjalności to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchamiana w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta 2-letnich studiów magisterskich, gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Przygotowanie zawodowe absolwentów będzie szansą na dorównanie w zakresie kształcenia chórzystów do krajów Europy Zachodniej. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajda pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych, czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny, został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który prowadzić będzie regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej.

  • Przedmioty główne: śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu, śpiew zespołowy, metodyka zbiorowej emisji głosu, chór kameralny
  • Przedmioty kierunkowe: czytanie nut głosem, schola gregoriańska, praktyki chóralne
  • Przedmioty podstawowe: dyrygowanie, fortepian z nauką akompaniamentu, fonetyka wokalna, podstawy języka łacińskiego, specjalistyczna literatura muzyczna, dykcja z interpretacją tekstu
  • Kształcenie ogólne: seminarium pracy magisterskiej, język obcy, przedmiot humanistyczny, fakultet

Sprawdziany

Egzamin wstępny będzie się składał z dwóch zasadniczych części: wokalnej (która ma głos decydujący) oraz ogólnej (sprawdzającej dalsze predyspozycje). Podsumowaniem ma być rozmowa z kandydatem.

Zakres materiału

• w części wokalnej:
utwór klasyczno-kantylenowy
utwór współczesny o rozwiniętej melodyce i rytmice

• w części ogólnej
czytanie partii chóralnej a prima vista
dykcja (wiersz)
kształcenie słuchu - ustny

Dokumenty dodatkowe
należy dostarczyć do dziekanatu wydziału do dnia 20 czerwca 2017 r.

• na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.
 

Zobacz także


Komentarze

Choralnet.org · Festivals in Russia · Choir festival Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · ZAM - program do zamówień publicznych · projektowanie stron www · księgowa Zabrze