We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

XXIII Festiwal Pieśni Chóralnej „Leć o pieśni, leć sokołem” - Czersk 2023

Starting date2023-10-08
Ending date2023-10-08
Submission deadline2023-06-30
Country, CityPoland, 89-650 Czersk
Event locationParafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku
Choir - organizerChór "Lutnia"
AddressKOŚCIUSZKI 34
WWWhttp://www.gck.czersk.pl
Entered 2023-03-08 by Małgorzata Skwarek
Description

XXIII Festiwal Pieśni Chóralnej „Leć o pieśni, leć sokołem” - Czersk 2023
REGULAMIN

 1. Organizatorzy
Gmina Czersk
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku
Chór „Lutnia” w Czersku
Gminne Centrum Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
 1. Cele Festiwalu
 1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów amatorskich.
 2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartości utworów muzyki chóralnej.
 3. Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok.
 4. Konfrontacje osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
 5. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między chórami.
 1. Forma Festiwalu
Festiwal organizowany jest w formie
 1. Miejsce i termin Festiwalu
XXIII Festiwal Pieśni Chóralnej odbędzie się 08 października 2023 r. (niedziela) w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku. Rozpoczęcie- godz. 14.00 Szczegółowy program zostanie przesłany na 14 dni przed koncertem.
 
 1. Warunki uczestnictwa
 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 2. Uczestnikami mogą być chóry amatorskie parafialne i świeckie.
 3. Chóry zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów o tematyce religijnej, w tym jeden utwór świecki.
 4. W programie dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu (fortepian, organy).
 5. Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekraczać 15 minut, łącznie z wejściem i zejściem chóru.
 6. Za najlepsze wykonanie utworu świeckiego i maryjnego zostaną wręczone puchary.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z załącznikami na adres mailowy:  festiwal.czersk@wp.pl  
             do dnia 30 czerwca 2023 r. z dopiskiem ”XXIII Festiwal Pieśni Chóralnej – Czersk  2023”     oraz  
             wpłacenie akredytacji w wysokości 350 zł  do dnia 18 września 2023 r. na nr konta: 60 8342 0009   
             5002 9367 2000 0001,  tytułem wpłaty: „akredytacja - XXIII Festiwal Czersk - chór …(nazwa     
            chóru).”
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.
 1. Zasady konkursu
 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry (żeńskie, męskie, mieszane) kościelne i świeckie.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 • chóry kościelne
 • chóry świeckie
 1. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
  - krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max. 1str. A4)
  - zdjęcie chóru (w formacie JPG)
    - partytury utworów zgłoszonych do konkursu w formie elektronicznej (plik pdf.)
 1. Komisja Artystyczna Festiwalu na podstawie przesłanych zgłoszeń podejmie decyzje o zakwalifikowaniu i poinformuje mailowo każdego z uczestników do dnia 31 lipca 2023 r. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie (maksymalnie 7) zobowiązani będą do uiszczenia akredytacji do dnia 18 września 2023 r.  
 1. Jury
 1. Program konkursowy oceniać będzie Jury złożone z profesjonalnych muzyków powołane przez Organizatorów. Obrady Jury są tajne.
 2. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 3. Jury oceniać będzie stosując skalę punktową
  - za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt
  - nagrody będą przyznawane wg punktacji:
         ZŁOTE PASMO               90   -  100 pkt
         SREBRNE PASMO          75   – 89,9 pkt
         BRĄZOWE PASMO        60   – 74,9 pkt
 4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
 5. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
 1. Nagrody
 1. GRAND PRIX   (nagroda finansowa w wysokości 2.500 zł) dla chóru, który zdobędzie najwyższą ilość punktów spośród wszystkich wykonawców.
 2. Puchar publiczności.
 3. Puchar za najlepsze wykonanie pieśni świeckiej i pieśni maryjnej.
 4. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe statuetki, kwiaty i dyplomy.
 1. Inne postanowienia
 1. Inauguracja Festiwalu nastąpi 08 października 2023 r. (niedziela) o godz. 14.00 w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku.
 2. Chóry wspólnie wykonają utwór „Gaude Mater Polonia”.
 3. Po przesłuchaniach zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa.
 4. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 5. Dla wszystkich uczestników Festiwalu organizator zapewnia bezpłatny posiłek w ramach akredytacji.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych i materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich. Za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas Festiwalu dyrygenci i chóry nie otrzymują wynagrodzenia.
 7. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu winna być zgłoszona na adres e-mail: festiwal.czersk@wp.pl  
 8. O kolejności przesłuchań konkursowych zadecyduje Komisja Artystyczna Festiwalu.
 9. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 10. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 11. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: festiwal.czersk@wp.pl  lub telefonicznie: 600 297 336,  607 446 533. 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Czersku ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem email iod@czersk.pl tel. 52 395 48 54.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności gminy oraz chóru.
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora Festiwalu.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący i nadzorujący, firmy zewnętrzne świadczące nam usługi lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt..
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

…………………………..
          data i podpis
 
 "wzór"
XXIII Festiwal Pieśni Chóralnej „Leć o pieśni, leć sokołem” - Czersk 2023
KARTA ZGŁOSZENIA
 1. Nazwa i rodzaj chóru (mieszany, żeński, męski, parafialny, świecki)
 2.  
Ilość osób(chórzyści + dyrygent)…………… (kierowca)…………
 1. Imię i nazwisko dyrygenta, adres, numer telefonu
 2.  
 3. Imię i nazwisko Prezesa chóru, adres, numer telefonu
 4.  
 5. Dokładny adres siedziby chóru, numer telefonu
 6.  
 7.  
            Dane do faktury za akredytację  (płatnik, adres, NIP): …………………..………………………
 1.  
 2.  
 1. Repertuar w kolejności konkursowej: kompozytor, tytuł, czas trwania
 
 •  
 •  
b/
 1.  
 2.  
c/
 1.  
 2.  
d/ …………………………………………………………………………………………………
 1.  
 1. Krótka notatka biograficzna z działalności chóru, osiągnięcia artystyczne, udział w konkursach
 2.  
(załączniki: informacje o chórze, fotografia (jpg), partytury utworów konkursowych)
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu, oraz że przekazuję prawo do wykorzystania ewentualnych nagrań zrealizowanych w czasie konkursu.
 
Podpis PrezesaPodpis Dyrygenta
 

Location
Pliki do pobrania:

Comments

https://goo.gl/maps/REXt8kGWLtgz5KsA9
Author: Małgorzata Skwarek, Data : 2023-03-08 14:56
Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·