We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

XI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie

11TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS AND PASTORALES IN RZESZÓW

Starting date2024-01-27
Ending date2023-01-27
Submission deadline2023-12-31
Country, CityPoland, Rzeszow
Event locationPZCHIO Rzeszów
WWWhttps://unanime.pl/formularz-zgloszeniowy-2024-r.html
Entered 2023-09-09 by Anna Marek-kaminska
Description

XI EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
W RZESZOWIE
27 stycznia (sobota) 2024 roku

 

1.Organizatorami konkursu są:

  • Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie,
  • Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie,
  • Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  

2. Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek odbędzie się
27 stycznia 2024 r.

  

3.Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych i orkiestr.

  

4.Cele konkursu:
a. podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich oraz orkiestr.
b. ocena dorobku artystycznego zespołów
c. integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim
d. ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)

  

5. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:
• Chóry dorosłe
a. chóry jednorodne
b. chóry mieszane
c. chóry kameralne do 19 osób
• Chóry seniorskie (55+)
• Chóry, zespoły dziecięce (do lat 18 - dziecięce i młodzieżowe):
a. dziecięce (do 15 lat)
b. młodzieżowe (od 15 lat)
e. jednorodne dziewczęce, chłopięce
• Orkiestry
a. symfoniczne
b. smyczkowe
c. dęte

  

6. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, dobrej jakości) oraz opisem zespołu, prosimy przesłać na adres: festiwal.rzeszow@gmail.com
Zgłoszenie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza do 31 grudnia 2023 r.

 

7. O zakwalifikowaniu zespołów do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Decyzję o zakwalifikowaniu zespoły otrzymują do 3 stycznia 2024 r.

  

8. Zespoły biorące udział w konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 500 zł,
zespoły należące do PZCHiO wnoszą opłatę wysokości 450 zł na konto Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie PEKAO 63 1240 2614 1111 0000 3958 5930
Wpłaty należy dokonać do dnia 6 stycznia 2023 r. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.

  

9. Zespoły mogą występować tylko w jednej kategorii.

  

10. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone. Powinny być zgłoszone do odpowiednich organów.

 

11. Regulamin konkursu dla zespołów wokalnych.
a) przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora
b) utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu (epoki) w tym: jeden utwór może być wykonywany
z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego dowolnie wybranego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego. Program może obejmować różna dzieła zbliżone tematycznie do Bożego Narodzenia, okresu zimowego.

c) wykonują obowiązkową kolędę lub pastorałkę wskazaną przez organizatorów – podczas konkursu i na koncercie finałowym. W roku 2024 obowiązkowym utworem będzie „Lulajże Jezuniu” w dowolnej aranżacji.
d) czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótsza niż 5 min. z wejściem.
e) podany program nie może zostać zmieniony, a zmiany nie zgłoszone organizatorom mogą powodować dyskwalifikację konkursową.

 

13. Regulamin konkursu dla orkiestr.
a) czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótsza niż 7 min.
b) prezentacja instrumentalna i akustyczna, bez możliwości nagłośnienia. Utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu, o tematyce świątecznej lub zimowej.
c) obowiązkowy utwór: wskazany przez organizatorów dowolnego opracowania. W roku 2024 jest to kolęda „Lulajże Jezuniu” w dowolnej aranżacji.
d) podany program nie może zostać zmieniony, a zmiany nie zgłoszone organizatorom mogą powodować dyskwalifikację konkursową

  

12. Szczegółowych informacji udziela:
Dyrektor festiwalu: dr hab. prof. UR Anna Marek - Kamińska
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
Tel. 600159077,
festiwal.rzeszow@gmail.com

  

Regulamin Jury
1. Jury powołane przez organizatorów składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
2. Jury ocenia i przyznaje nagrody.
3. Nagrody:
a. W miarę posiadanych środków, organizator przyznaje nagrody finansowe dla czterech zespołów z poszczególnych kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
b. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin,
c. Chóry, które zajmą I miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki, medalu itp.
d. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
e. Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.
4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.
5. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali punktów, za każdy czynnik podlegający ocenie.
6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia – 27 stycznia 2024 r.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

Postanowienia końcowe.
1. Zespół, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym festiwalu nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może brać natomiast udział w festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.

 

2. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący zespół.

 

3. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

 

1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Studium Muzyki Liturgicznej i Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonani prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Studium Muzyki Liturgicznej i PZCHIO w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internetu,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.

 

2) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w konkursie.

 

3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Muzyki Liturgicznej oraz PZCHiO na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

4. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·