We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

Międzynarodowy Festiwal V Noc Chórów w Rudzie Śląskiej

5th Night of Choir International Festival in Ruda Śląska

Starting date2024-05-25
Ending date2024-05-25
Submission deadline2024-03-17
Country, CityPoland, Ruda Śląska
Choir - organizerŚląski Związek Chórów i Orkiestr
AddressPlan Jana Pawła II
WWWhttps://www.nocchorow.pl/
Entered 2024-01-28 by Kamil Gojowy
Description

25 maja 2025 roku w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Nowy Bytom, Kaufhaus i Chebzie odbędzie się piąta edycja Nocy Chórów. Rozpocznie się ona o 17:00 na Placu Jana Pawła II, a zakończy o 22:00 również na Rynku. 

 

Jest to wydarzenie o charakterze artystyczno – edukacyjno – społecznym. Jego celem jest umożliwienie doświadczenia wartościowej muzyki społeczności miasta Ruda Śląska oraz osobom, które zechcą wziąć nim udział w roli słuchaczy. Filozofia Festiwalu zawiera się w sentencji: „Muzyka dla wszystkich!”. Prezentacje zaproszonych chórów nie będą miały charakteru konkursu ani rywalizacji – ich celem bowiem ma być dzielenie się radością ze śpiewu i pokazanie, że jest on czymś naturalnym i dostępnym każdemu człowiekowi. Ważnym założeniem, jest więc uniknięcie skojarzenia, że piękna muzyka jest czymś elitarnym. Cel jest zgoła odmienny – muzyka jest czymś niezwykle powszechnym. Między innymi z tego powodu chóry będą prezentować ją podczas koncertów plenerowych oraz proszone będą o niewystępowanie w strojach galowych. W tegorocznej edycji udział weźmie 25 chórów z Polski i 1 chór z Białorusi. Całością zaopiekuje się grupa ok. 40 wolontariuszy!

 

Formuła Festiwalu jest nietypowa, bowiem przyjmuje ona formę spaceru, podczas którego publiczność przemieszcza się pomiędzy miejscami koncertowymi chcąc posłuchać wybranego przez siebie zespołu. Tak więc 20 minutowe koncerty odbywać się będą równocześnie w kilku miejscach, które na co dzień nie kojarzą się z obecnością wysokiej sztuki. Będą to: Miejski Rynek – Plac Jana Pawła II, Dworzec PKP – Stacja „Biblioteka”, Wieża Wodna, typowy śląski Einfart, ogród Miejskiego Przedszkola nr 17, parking Zespołu Szkół Muzycznych, Kino Patria, „Planty” Parkowe, okolice Wielkiego Pieca Hutniczego i Dom Handlowy Kaufhaus. Prezentacje odbędą się również w Śląskim Teatrze Impresaryjnym (ogrody), a Muzyka sakralna wykonywana będzie w kościele pw. św. Pawła.

 

Program koncertów, prezentowany a cappella, czyli bez towarzyszenia instrumentów, będzie się mieścił w ramach następujących kategorii stylistycznych: 

  
  • muzyka współczesna (XX – XXI wiek)
  • muzyka sakralna
  • folklor
  • jazz-pop
 

Osobną kategorię stanowić będą chóry dziecięce.

 

Podczas każdej edycji Festiwalu Organizatorzy podejmują działania mające na celu rozśpiewanie publiczności. W tym roku odbędą się krótkie warsztaty chóralne dla publiczności, prowadzone przez Dyrektora Artystycznego Festiwalu dr. Krzysztofa Dudzika. W ich trakcie publiczność będzie mogła doświadczyć chóralnego rozśpiewania oraz nauczyć się śląskiej pieśni ludowej, wykonując ją w opracowaniu wielogłosowym. Drugą formą zachęcenia słuchaczy Festiwalu do podejmowania aktywności wokalnej jest wspólne wykonanie przez wszystkich Piosenki Nocy Chórów, której skomponowania podjął się z kolei Dyrektor Organizacyjny Festiwalu, rudzianin z pochodzenia - Pan Kamil Gojowy.

 

Po wszystkich koncertach trwać będą warsztaty tańca i śpiewu tradycyjnego z Kapelą “Dejcie Pozór” w Pubie “Druid”. 

 

Organizatorem tegorocznej edycji Nocy Chórów jest Stowarzyszenie “Artifices Artificibus”, Śląski Związek Chórów i Orkiestr oraz Fundacja “Chórtownia”. 

 

Patronat Honorowy objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk.

 

Partnerem Głównym Festiwalu jest: Miasto Ruda Śląska.

Dofinansowano z budżetu Miasta Ruda Śląska.

 

Partnerami Festiwalu są: “Akademia Chóralna” przy Narodowym Forum Muzyki, Zespół Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej, Stacja Biblioteka, MOSIR Ruda Śląska, Śląski Teatr Impresaryjny im. H. Bisty, Kino “Patria”, Fundacja Śląsk “Wczoraj i Dziś”, Projekt Most the Music, GoMix Realizacja, Spółka “Tramwaje Śląskie”, Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza “Nereusz”, Kawiarnia “Panaceum” i MGSM “Perspektywa” jak również Pub “Druid”, Bistro “TuLisMaNore”, Piekarnia Rzemieślnicza “Śląsko Pajda”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kuś” oraz Firma “Revis”, którzy dodatkowo są sponsorami Festiwalu.

 

Patronat medialny objęli: Polskie Radio Katowice, Radio Piekary, TVP 3 Katowice, TVS, Dziennik Zachodni, Wiadomości Rudzkie, Gość Niedzielny, Śpiewak Śląski, Portal Presto, Portal “Polmic.pl” oraz  Portal “Nasze Miasto”.

 

Internacjonalizacja wydarzenia została wsparta przez projekt IGNITE współfinansowany przez Unię Europejską.

Dofinansowano przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej. 

 

Strona: https://www.nocchorow.pl/

Fanpage Fb: https://www.facebook.com/nocchorowwrs

Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/3oid1AfSi

Portal chórtownia: https://chortownia.org/?vaction=festiwal_view&fwid=1299

Zrzutka: https://zrzutka.pl/6ea9ym


ENGLISH:

 

On May 25, 2025, the fifth edition of the Night of Choirs will take place in Ruda Śląska - the district of Nowy Bytom, Kaufhaus and Chebzie. It will start at 5 p.m. at John Paul II Square and end at 10 p.m. also at the Market Square.

 

It is an artistic, educational and social event. Its aim is to enable the community of Ruda Śląska and those who want to participate as listeners to experience valuable music. The philosophy of the Festival is summed up in the motto: "Music for everyone!" The presentations of the invited choirs will not be a competition or rivalry - their aim is to share the joy of singing and show that it is something natural and available to every person. An important assumption is to avoid the association that beautiful music is something elitist. The goal is completely different - music is something extremely common. For this reason, among others, choirs will present it during outdoor concerts and will be asked not to perform in formal costumes.

 

25 choirs from Poland and 1 choir from Belarus will take part in this year's edition. The whole thing will be taken care of by a group of about 40 volunteers!

 

The Festival's formula is unusual because it takes the form of a walk during which the audience moves between concert venues to listen to the band of their choice. Therefore, 20-minute concerts will be held simultaneously in several places that are not usually associated with high art. These will be: Municipal Market Square - John Paul II Square, Railway Station - "Library" Station, Water Tower, typical Silesian Einfart, garden of City Kindergarten No. 17, parking of the Music School Complex, “Patria” Cinema, City Park, the area around the Blast Furnace and Kaufhaus Department Store. Presentations will also take place in the Silesian Impresario Theater (gardens), and sacred music will be performed in the church. Saint Paul.

 

The concert program, presented a cappella, i.e. without the accompaniment of instruments, will fall into the following stylistic categories:

 

contemporary music (20th – 21st century)

sacred music

folklore

jazz-pop

 

Children's choirs will constitute a separate category.

 

During each edition of the Festival, the organizers take steps to make the audience sing. This year there will be short choral workshops for the public, led by the Artistic Director of the Festival, Dr. Krzysztof Dudzik. During them, the audience will be able to experience choral singing and learn a Silesian folk song, performing it in a multi-voice arrangement. The second form of encouraging Festival listeners to take up vocal activity is the joint performance of the Song of the Night of Choirs, which was composed by the Organizing Director of the Festival, a native of Ruda Śląska - Mr. Kamil Gojowy.

 

After all concerts, there will be traditional dancing and singing workshops with the "Dejcie Pozór" Band in the "Druid" Pub.

 

The organizer of this year's edition of the Night of Choirs is the "Artifices Artificibus" Association, the Silesian Association of Choirs and Orchestras and the "Chórtownia" Foundation.

 

The honorary patronage was taken by: The Ministry of Culture and National Heritage, The Ministry of National Education, The Marshal of the Silesian Voivodeship Wojciech Saługa, The Mayor of Ruda Śląska Michał Pierończyk.

 

The Main Partner of the Festival is: The City of Ruda Śląska.

Co-financed by the city budget of Ruda Slaska.

 

The festival's partners are: "Choral Academy" at the National Forum of Music, the Music School Complex in Ruda Śląska, Stacja Biblioteka, the Henryk Bista Silesian Impresario Theater, "Patria" Cinema , “Śląsk Wczoraj i Dzień" Foundation, Company "Tramwaje Śląskie", Association of Saint Philip Nereus "Nereusz", "Panaceum" Cafe  and MGSM "Perspektywa" as well as "Druid" Pub, "TuLisMaNore" Bistro, the "Śląsko Pajda" Craft Bakery and the "Revis" company, who are also sponsors of the Festival.

 

Media patronage included: Polskie Radio Katowice, Radio Piekary, TVP 3 Katowice, TVS, Dziennik Zachodni, Wiadomości Rudzkie, Gość Niedzielny, Śpiewak Śląski, Portal Presto, Portal "Polmic.pl" and Portal "Nasze Miasto".

 

The internationalization of the event was supported by the IGNITE project

 

KONTAKT/CONTACT:

W razie pytań bądź chęci współpracy zachęcamy do kontaktu:
If You will have any questions or doubts do not hesitate to contact us:

Kamil Gojowy - Dyrektor Organizacyjny/ Organisational Director

dr Krzysztof Dudzik - Dyrektor Artystyczny/ Artistic Director

tel. + 48 537 226 395

e-mail: noc.chorow@gmail.com


WYKONAWCY


 

Bytomski Kolektyw Śpiewaczy dyr. art. Marlena Hermanowicz 

Chór "Carmina Silesia" dyr. Wiktor Salamon 

Chór "Heimat" dyr. Anna Wolak 

Chór “Wrzosy Jesieni” dyr. Monika Woleńska 

Chór Kameralny “Concordia” dyr. Emilia Ziegler-Opara

Chór mieszany "Lutnia" dyr. Łukasz Szmigiel 

Pszczyński Zespół Kameralny "Con fuoco" dyr. Katarzyna Machnik 

Chór Młodzieżowy “Bel Canto” dyr. Lidia Blazel-Marszolik 

Śląski Chór Górniczy “Polonia Harmonia” dyr. Iwona Melson

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej dyr. Krystyna Krzyżanowska - Łoboda

Akademicki Chór Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dyr. Agnieszka Kobierska 

Chór “Gaudete” dyr. Karolina Ryczek - Zgoła 

Chór “Pasjonata” dyr. Rafał Krawczyk

Chór “Verum Cantus” dyr. Janina Chwalko 

Chór Gospel “Z Miłości” dyr. Katarzyna Kupiec i Mariusz Ociepa 

Chór mieszany Towarzystwo Śpiewacze “Modus Vivendi” dyr. Oskar Zgoła

Chór Kameralny “Auxilium” dyr. Stanisław Rzepiela 

Chór LGBTQ+ “Krakofonia” dyr. Lew Galaksy 

Chór Mieszany “Klaster” dyr. Łukasz Łoboda 

Chór Rozrywkowy “Dafne” dyr. Oliwia Bentkowska 

Zespół Kameralny “Santarello” dyr. Iwona Bańska

Muzealny Chór Społeczny dyr. Krzysztof Dudzik

Chór Dziecięcy “Most the Music” z Rudy Śląskiej kier. art Grażyna Darłak i Mirosław Krause 

Chór Dziecięcy Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej dyr. Łukasz Szmigiel

“Concentus ex animo” dyr. Zuzanna Hajda

Chór Kameralny Miejskiego Ośrodka w Wojkowicach dyr. Paulina Dziedzic


 

 

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·