• Language / язык

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

XI NATIONAL COMPETITION CAROLS

Starting date2016-01-23
Ending date2016-01-23
Submission deadline2015-12-04
Country, CityPoland, Chełmno
AddressDominikańska 35
WWWhttp://www.collegiumcantorum.pl/konkurs-koled/
Entered 2015-11-05 by Danuta Ostałowska
Description

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD i PASTORAŁEK w Chełmnie

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum w Chełmnie

CELE:
- prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
- pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
- popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek
- konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami
- doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
- promocja miasta Chełmna i regionu

TERMIN I MIEJSCE:
XI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

ADRESACI:
Konkurs adresowany jest wyłącznie do zespołów amatorskich w kategoriach:
- chóry mieszane
- chóry jednorodne
- zespoły wokalne

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Chóry przesyłają:
- kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony http://www.collegiumcantorum.pl/konkurs-koled/ )
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualne nagranie zawierające min.3 utwory (z ostatnich 2 lat)
- krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max. 1str. A4)
- zdjęcie chóru (w formacie JPG)
Termin przesyłania zgłoszeń do 4 grudnia 2015 roku
Adres nadsyłania zgłoszeń
- listem: Danuta Ostałowska, 86 -200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
- e-mail: michal-baryton@wp.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu zadecyduje Rada Artystyczna, o której decyzji chór zostanie powiadomiony do 8 grudnia 2015 roku
Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają opłatę akredytacyjną:
- chóry 300zł
- zespoły wokalne (do 12 osób) 250zł
w terminie do 24 grudnia 2015 roku na konto organizatorów:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum
86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
Nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie podlega zwrotowi.
Każdy zespół zobowiązany jest do przesłania 5 kompletów partytur (nie będą one zwracane) drogą listową na adres:
Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32, do dnia 10 stycznia 2016 roku

REPERTUAR I ZASADY KONKURSU:
- kolędy, pastorałki, pieśni świąteczne (polskie i obce) - minimum 3 utwory a cappella, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie)
- czas występu max.15 min (wraz z wejściem i zejściem zespołu)
- utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione
- o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna
- konkurs zakończy Msza Święta po której nastąpi werdykt jury i koncert laureatów
- zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w koncercie laureatów

JURY:
- skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu
- Jury będzie oceniało: intonację, interpretację, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru i stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, oraz ogólny wyraz artystyczny
- Jury oceniać będzie stosując skalę punktową
- za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt
- nagrody będą przyznawane wg punktacji:
ZŁOTE PASMO 91 - 100 pkt
SREBRNE PASMO 81 - 90 pkt
BRĄZOWE PASMO 71 - 80 pkt
- Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
- decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne

NAGRODY:
- GRAND PRIX - 1500zł dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie
- Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
- Jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne
- Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta
- Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

- dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
- salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
- opiekunów-pilotów dla każdego chóru
- miejsca parkingowe
- pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów do 10 stycznia 2016 roku)

- rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
- za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas XI OKKiP dyrygenci i chóry nie otrzymują wynagrodzenia
- rezygnacja z udziału w konkursie lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 10 stycznia 2016 roku
- organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w regulaminie
- nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu

Kontakt z organizatorami:
Michał Rajewski - dyr. artystyczny, tel. 663-802-034, e-mail: michal-baryton@wp.pl
Danuta Ostałowska - dyr. organizacyjny,tel. 782-517-503,e-mail:danuta1953o@wp.pl

 

Location

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·