• Language / язык

III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Pater Noster" - Strzepcz 2017

Starting date2017-06-03
Ending date2017-06-03
Submission deadline2017-04-15
Country, CityPoland, Strzepcz
WWWhttp://www.paternosterfestiwal.pl
Entered 2017-01-30 by Thomas Chyla
Description

R E G U L A M I N
III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej 
„Pater Noster” - Strzepcz 2017
 
I. ORGANIZATORZY :

 • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu.
 • Urząd Gminy w Lini,
 • Gminny Dom Kultury w Lini,
 • Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,
 • Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
 • Zespół Szkół w Strzepczu,
 • Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej
 
Patronat honorowy - Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna
 
II. CELE FESTIWALU:
 1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.
2.Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów muzyki religijnej, w tym ukazujących treść modlitwy Pater Noster.
3.Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok.
4.Konfrontacja osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
5.Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami.
 
III.  MIEJSCE I TERMIN FESTIWALU:
 1. III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” odbędzie się 3 czerwca 2017 roku w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul.Ks. Rotty 9. Początek godz. 10.00
 
 IV.  WARUNKI  UCZESTNICTWA:
 
 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 2. Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne.
 3. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kolorowym zdjęciem chóru w formacie min.: 13 cm x 18 cm oraz kasetą lub płytą CD z nagraniem    dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru na adres biura organizacyjnego - Gminny Dom Kultury w Lini, ul. Turystyczna 3, 84-223 Linia, do dnia 15 kwietnia 2017 r.z dopiskiem na kopercie: III Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster“.
 
 
Zgłoszenia można również wysłać drogą elektroniczną na adres: gok@gminalinia.com.pl w tytule wpisując „Pater Noster”.
Zespoły zgłaszające swój udział w Festiwalu drogą elektroniczną zobowiązane są do przesłania aktualnych nagrań (CD).
 1. Chóry i zespoły wokalne zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego
złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów wyłącznie o tematyce sakralnej.
 1. W programie konkursu dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.
 2.  Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekroczyć 15 minut  łącznie z wejściem i zejściem chóru; po jego przekroczeniu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.
 3. Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu opartego o tekst modlitwy „Pater Noster”. Jego wykonanie zostanie uhonorowane przez jury dodatkową nagrodą.
 4. Repertuar konkursowy przyjęty przez Radę Artystyczną nie może być zmieniony.
 5. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna, a jej decyzja zostanie przekazana zainteresowanym chórom do 30 kwietnia 2016 r.
 6. Chóry i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w Festiwalu proszone są o przesłanie do Biura Organizacyjnego trzech kompletów partytur wykonywanych utworów.
 7. O kolejności przesłuchań konkursowych zadecyduje Komisja Artystyczna Festiwalu.
 
V.  ZASADY KONKURSU:
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne (dziecięce,  żeńskie, męskie, mieszane) w jednej z trzech kategorii: 
   - chóry kościelne
   - chóry świeckie
   - chóry akademickie
 
VI.  JURY:
 1. Program konkursowy oceniać będzie jury złożone z profesjonalnych muzyków powołane przez Organizatorów.
 2. Obrady Jury są tajne.
 3. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
 5. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
 6. Dyrygenci chórów mogą poprosić o konsultację związaną  z wykonaniem programu po ogłoszeniu wyników.
 
 
 
 
 
 
VII.  NAGRODY:
 1. Grand Prix – dla  najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie, w postaci nagrody specjalnej(niespodzianki) oraz nagrody pieniężnej.
 2. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii:
 a)  I miejsce –  nagroda finansowa.
 b)  II miejsce –  nagroda finansowa .
 c)  III miejsce – nagroda finansowa .
 1. Wyróżnienia:
 1. za najlepiej wykonany utwór o tematyce „Pater Noster“
 2. dla najlepszego dyrygenta konkursu
 3. za najciekawszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu
 1.  Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w  Festiwalu.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 
VIII.  INNE POSTANOWIENIA:
 1.  Inauguracja festiwalu nastąpi w dniu 3 czerwca 2017  roku o godz. 9.00 w kościele  
 p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul.Ks. Rotty 9.
 1.  Festiwal zakończy się uroczystą  Mszą św. w intencji uczestników Festiwalu o godz. 18.00, w czasie której chóry wspólnie wykonają „Gaude Mater Polonia”, a wytypowane chóry  wykonają po jednym utworze z repertuaru  religijnego przygotowanego na Festiwal.
 2. Po Mszy św.  zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa oraz koncert laureatów.
 3. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają akredytacjędo dnia 10 maja 2017 r. w wysokości: 300 zł . Kwota ta są przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi. 
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach o/Linia 85832400010011719920000010
 1. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Strzepczu, Wejherowie i okolicy.
 2. Wszystkim zaproszonym do udziału w Festiwalu zespołom Komitet Organizacyjny zapewnia obiad. Ponadto dla uczestników festiwalu organizatorzy przygotowali ciekawe spotkania przedstawiające kulturę Kaszub.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.
 4. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
 5. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników lub programach koncertowych winny być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie Komitetowi Organizacyjnemu najpóźniej do dnia 15 maja 2017 roku. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji chóru z udziału w konkursie akredytacja nie zostaje zwrócona.
 
 
 
Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
 
Gminny Dom Kultury w Lini
ul. Turystyczna 3, 84 – 223 Linia
gok@gminalinia.com.pl
tel. 58 572 81 64 / 508 738 161

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Festivals in Russia · Summer festival in Bulgaria · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www ·