We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI IM. JÓZEFA ŚWIDRA

THE JÓZEF ŚWIDER INTERNATIONAL FESTIVAL OF MUSIC

Starting date2019-12-06
Ending date2019-12-08
Submission deadline2018-09-15
Country, CityPoland, Cieszyn
Event locationUniwersytet Śląski
AddressBielska 62
WWWhttp://www.festiwalswide.us.edu.pl www.www.festiwalswide.us.edu.pl/en/
Entered 2019-08-29 by Izabella Zielecka-panek
Description

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI
IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
CIESZYN 6-8 GRUDNIA 2019


Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia", który na Śląsku jest jednym z najstarszym zespołów chóralnych. Kontynuuje tradycje Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia powstałego w 1908 roku. Festiwal otrzymał imię Józefa Świdra, który przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Muzyki, przy którym działa Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.
CELE FESTIWALU
- kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną
- promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim
- wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych
- popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok
- promocja współczesnej literatury chóralnej
- doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
- konfrontacja badań naukowych i artystycznych
 
W RAMACH FESTIWALU ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ:
 

 1. Warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów 6 -7 grudnia 2019 r.
 2. Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. prof. Józefa Świdra 6 -7 grudnia 2019
  (w przypadku dużej liczby zakwalifikowanych chórów konkurs może odbyć się również 6 grudnia w godzinach popołudniowych (kategoria chórów seniora)
 3. Koncerty festiwalowe w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego 6 -8 grudnia 2019 r.
 4. Koncert galowy festiwalu oraz koncert laureatów konkursu 7 grudnia 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN
 
 
V MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY
IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
 
Termin: 6 -7 grudnia 2019

1. Konkurs adresowany jest do chórów amatorskich.

2. O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów  na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego.
 
 
1. Regulamin konkursu:
 
 1. Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego 15 do 20 minut (z wejściem i zejściem zespołu), w przypadku chórów seniorów czas 12-15 min. (z wejściem i zejściem zespołu). Przekroczenie limitu czasu może skutkować obniżeniem oceny o 2 punkty.
 
 1. Program konkursowy powinien składać się z minimum 4 utworów chóralnych
  a cappella zróżnicowanych stylistycznie, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu (partia zapisanego w partyturze).
 
 1. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie konkursowym kompozycji Józefa Świdra. Za najlepsze wykonanie przewidziana jest nagroda specjalna 
  w wysokości 3000 złotych. Zaprezentowanie kompozycji Józefa Świdra jest dobrowolne,  jednak uprawnia do ubiegania się o nagrodę Grand Prix Festiwalu.
 
 1. Organizatorzy zachęcają do umieszczenia w programie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego wykonanie zostanie nagrodzone specjalną, finansową nagrodą jury. 
 
 1. Utwory zgłoszone do programu konkursowego są obowiązujące i nie podlegają zmianom.
 
 1. W przesłuchaniach konkursowych oceny dokonywać będzie jury powołane przez organizatorów, składające się z wybitnych chórmistrzów i dyrygentów. Oceny jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 
 1. Główne kryteria oceny:
- poziom wykonawczy i stopień trudności programu
- dobór repertuaru i dramaturgia
- artykulacja słowna i muzyczna
- ekspresja muzyczna- interpretacja, stylowość wykonania
- walory brzmieniowe, emisja głosu
- intonacja
 
 
 
 
 1. Kategorie konkursowe:
 • chóry dziecięce (do lat 15)*
 • chóry młodzieżowe (między 15 a 19 rokiem życia)*
 • chóry akademickie
 • chóry jednorodne (męskie, żeńskie)
 • chóry kameralne (od 12 do 24 osób)
 • chóry mieszane
 • chóry seniorów (powyżej 55 roku życia)*
 
*min. 90% członków chóru powinno spełniać wymogi danej kategorii pod względem wieku.
 
 1. Chóry uczestniczące w Festiwalu biorą udział w Koncercie Galowym, który odbędzie się w Kościele Jezusowym w Cieszynie w dniu 7 grudnia 2019 r. Zespoły  zobowiązane są do przygotowania dwóch tradycyjnych utworów cieszyńskich „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo”, które zostaną wspólnie wykonane podczas Koncertu Galowego. Partytury zostaną przesłane zespołom przez organizatorów. Dostępne są również na stronie www.festiwalswider.us.edu.pl
 
 1. Chóry uczestniczące w konkursie zobowiązane są do udziału w Koncercie Laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród finansowych.  
 
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonania utworów (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
 
 1. Zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji wykonania, rozpowszechniania oraz wykorzystywania materiałów do działań promujących festiwal
 
 1. Dyrygenci zespołów konkursowych są zwolnienie z opłaty uczestnictwa w warsztatach dla dyrygentów. Członkowie chórów konkursowych wnoszą jednorazową opłatę 20 zł. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne.
 
2. Nagrody:
 
Nagroda Grand Prix i wszystkie nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
 
Grand Prix – dla najlepszego chóru festiwalu
 
Dyplomy honorowe:
Złoty Dyplom:  91 – 100 pkt.
Srebrny Dyplom: 81 – 90 pkt.
Brązowy Dyplom: 61 – 80 pkt.
 
Chóry, które uzyskają najwyższą punktację w kategorii otrzymają Dyplom Zwycięzcy Kategorii.
 
NAGRODY SPECJALNE:
 - za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora
-  za najciekawsza interpretację utworu o charakterze sakralnym
-  za najlepsze wykonanie utworu Prof. Józefa Świdra
-  za najciekawsze wykonanie utworu kompozytora związanego ze Śląskiem 
   Cieszyńskim
- za najciekawszą interpretację utworu inspirowanego folklorem
 
Nagrody specjalne są nagrodami finansowymi.
 
Jury ma prawo do przyznania nagród nieregulaminowych oraz do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin.
Nagrody zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
3. Koszta uczestnictwa:

1. Wszystkie chóry zakwalifikowane przez Radę Artystyczną do udziału
w przesłuchaniach festiwalu przyjeżdżają na koszt własny oraz zobowiązane są do wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN.
 
2. Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty akredytacyjnej
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice 
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER /KONKURS
 
W przypadku nieuregulowania opłaty chór nie zostanie dopuszczony do przesłuchań konkursowych. W przypadku rezygnacji chóru z udziału w Festiwalu opłata akredytacyjna nie zostaje zwrócona. Opłatę należy uiścić do 15 września 2019 r.
 
2. Organizatorzy zapewniają:
-obiad dla wszystkich chórów uczestniczących w konkursie w dniu przesłuchania
-nocleg w dniu 6/7 grudnia 2019 lub 7/8 grudnia 2019 dla chórów z miejscowości oddalonych od Cieszyna ponad 350 km.
 
3. Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 40 - 50 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
     
3.  Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i  restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 12-15  PLN dla jednej osoby, obiad: 12-15 PLN, kolacja 15 PLN
 
 
 
4. Terminy:
 
 1. Dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać e-mail festiwalswider@us.edu.pl do dnia 15 września 2019 r.
 
 1. Chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu 
do 25 września 2019 r.
 
 1. Potwierdzenie opłaty wpisowej do 30 września 2019 r. na pocztą e-mail festiwalswider@us.edu.pl
 
 1. Chóry zakwalifikowane zobowiązane są przesłać 4 komplety partytur zgłoszonego repertuaru do 25 listopada 2019 r. na adres:
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
z dopiskiem „FESTIWAL ŚWIDER-KONKURS”
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian zapisów regulaminowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONCERTY TOWARZYSZĄCE W RAMACH
V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI

 IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
W CIESZYNIE 6 -8 GRUDNIA 2019

 
 
 1. Celem jest propagowanie muzyki chóralnej, kultywowanie tradycji śpiewaczych na ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
 
 1. Koncerty towarzyszące odbywać się będą w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego.
 
 1. Do koncertów festiwalowych zapraszamy amatorskie zespoły chóralne polskie                      i zagraniczne.
 
 1. Zespoły zobowiązane są do przygotowania programu na odpowiednim poziomie wykonawczym min. 20 min.
 
 1. Mile widziane jest wykonanie jednego utworu kompozytora związanego ze Śląskiem Cieszyńskim.
 
 1. Chóru otrzymają honorowy dyplom uczestnictwa w festiwalu oraz umieszczone zostaną w materiałach promocyjnych V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Profesora Józefa Świdra.
 
 1. Po koncercie dla chórów przygotowany zostanie poczęstunek.
 
 1. Termin zgłoszenia do 30 września  2019  r. na adres elektroniczny festiwalswider@us.edu.pl
 
 1. Chóry zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 250 PLN.
Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty wpisowej
Uniwersytet Śląski
Ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
ING o/Katowice 
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 
w tytule proszę wpisać FESTIWAL ŚWIDER KONCERTY
 
Opłatę należy uiścić do 15 października 2019 r. Chóry uczestniczące w konkursie nie wnoszą dodatkowej opłaty za udział w koncertach towarzyszących.
W przypadku rezygnacji chóru z udziału  w Festiwalu opłata wpisowa nie zostaje zwrócona.
 
 1.  Chóry pokrywają koszt zakwaterowania w obrębie kampusu uniwersyteckiego (koszt około 40 - 50 zł od osoby) oraz w dostępnych hotelach w Cieszynie, według ustalonej stawki hotelowej. Organizatorzy służą pomocą w rezerwacji noclegów poza kampusem uniwersyteckim.
    
 1. Organizatorzy przyjmują rezerwację miejsc noclegowych.
Posiłki wydawane będą w restauracji uczelnianej i  restauracjach cieszyńskich
Śniadanie: 12-15  PLN dla jednej osoby, obiad: 12-15 PLN, kolacja 15 PLN
 
KONTAKT:
 
BIURO ORGANIZACYJNE
V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI
IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA
INSTYTUT MUZYKI
UL. NIEMCEWICZA 2
43-400 CIESZYN
 
www.festiwalswider.us.edu.pl
festiwalswider@us.edu.pl


 
 
 
 
 

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·