We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

III Wielkopolski Festiwal Pieśni Religijnych „Ofiaruję Tobie” Morzewo 2023 (POPRAWIONY REGULAMIN)

Starting date2023-05-27
Ending date2023-05-27
Submission deadline2023-05-07
Country, CityPoland, Morzewo
Event locationKościół pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie
Choir - organizerChór "Głos Przemienienia" Parafii Morzewo
WWWhttp://
Entered 2023-04-13 by Chór Przemienienia Parafii Morzewo
Description

W załączeniu karta zgłoszenia w wersji word oraz pdf oraz Regulamin festiwalu.
 

REGULAMIN
 
III Wielkopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnych „Ofiaruję Tobie”
Morzewo 2023
 
III Wielkopolski Festiwal Pieśni Religijnych „Ofiaruję Tobie” odbędzie się dnia 27 Maja 2023 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie.

CELE FESTIWALU:
 • kultywowanie pieśni religijnej,
 • podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
 • dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
 • promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym,
 • promocja rejonów północnej Wielkopolski.
GŁÓWNY ORGANIZATOR:
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie,
 • Chór „Głos Przemienienia” Parafii Morzewo,
 • Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile.
ZAŁOŻENIA FESTIWALU:
 1. Festiwal ma formę konkursu.
 2. Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły chóralne działające przy parafiach, stowarzyszeniach, szkołach, uczelniach itd. na terenie Polski.
 3. Organizatorzy festiwalu nie przewidują kategorii chórów jednak zastrzegają sobie zmianę regulaminu zależną od ilości zgłoszeń.  Podczas podjęcia decyzji o ustaleniu kategorii chóry zostaną powiadomione o możliwości wybrania kategorii. W razie braku wyboru organizatorzy na podstawie karty zgłoszenia przypiszą chór do kategorii.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. W festiwalu uczestniczyć mogą tylko i wyłącznie chóry amatorskie (zasada ta nie dotyczy dyrygenta)
 2. Łączny czas występu powinien wynosić od 10 do 15 minut.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu oraz czasu występu podanego w karcie zgłoszenia spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 4. Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu powinien zawierać utwory o tematyce religijnej.
 5. Chóry mogą dodatkowo wziąć udział (w regulaminowym czasie) w konkursie
  na najlepsze wykonanie pieśni Maryjnej (wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej).
 6. Zespoły występują a cappella  (dopuszcza się wykonanie jednego utworu
  z akompaniamentem – organizator nie zapewnia instrumentu).
 7. Zgłoszonego programu występu i kolejności wykonywanych utworów nie można zmieniać.
 8. Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru (karta zgłoszenia) na adres organizatora festiwalu.
Termin nadsyłania zgłoszeń do biura głównego organizatora upływa
7 maja 2023 r.
 
O zakwalifikowaniu danego zespołu do udziału w festiwalu decydować będą organizatorzy, a ich decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 10 Maja 2023 r. Zespoły, które zostaną zakwalifikowane i powiadomione o uczestnictwie w przeglądzie wpłacają 200 wpisowego od chóru na cele organizacyjne. Kwotę należy przesłać na konto: Bank Spółdzielczy w Chodzieży
 
Nr konta 81 8945 0002 0014 6737 2000 0010 Tytuł przelewu: „Wpisowe za udział
w Festiwalu 2023”
oraz należy dopisać nazwę zespołu chóralnego.(Warunkiem pozostania na liście uczestników jest kserokopii wpłaty na adres mailowy organizatora do dnia 15 maja 2023 r. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.
 
Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy:
 
chor-przemienienia@o2.pl
 
Po wysłaniu wiadomości mailowej organizator prosi o potwierdzenie wysłania telefonicznie lub smsem do osób udzielających szczegółowych informacji (strona 3).
 
OCENA ZESPOŁÓW:
 1. Organizator powoła Radę Artystyczną Festiwalu (jury).
 2. Zadaniem Rady Artystycznej będzie ocena merytoryczna występujących zespołów oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
 3. Rada Artystyczna  Festiwalu przyzna:
 • Grand Prix Festiwalu (dla najlepszego chóru festiwalu),
 • Złote Pasmo (90-100 punktów),
 • Srebrne Pasmo (75-90 punktów),
 • Brązowe Pasmo (60-75 punktów).
Rada Artystyczna  Festiwalu przyzna także:
 • Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie pieśni Maryjnej.
 • Nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu.
Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Rada Artystyczna przy ocenie merytorycznej będzie brać pod uwagę m.in. intonację, emisję głosu, dynamikę, interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz zmiany regulaminu.
Decyzje Rady o przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają apelacji.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. O kolejności występu  zespoły zostaną powiadomione telefonicznie oraz mailowo.
 2. Uczestnicy festiwalu winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników festiwalu.
 4. Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek dla każdego uczestnika.
 5. Każdy zespół chóralny zobowiązany jest do przyjazdu do kościoła w Morzewie
  na 1 godz. przed występem.
 6. Organizator zapewnia pilota dla każdego zespołu, który będzie sprawował opiekę nad zespołem w czasie trwania festiwalu.
 7. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji przebiegu festiwalu dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału w celach promocyjnych
  i komercyjnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Szczegółowych informacji udzielają:
 
Emil Ratajczak – tel. kom. 667-157-498
e-mail: ratajczakemil@gmail.com
 chor-przemienienia@o2.pl
 
Beata Maślanka – tel. kom. 600-905-744
  e-mail: beatamaslanka@wp.pl
 
 

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·