We promote singing in a choir as a lifestyle
  • Language / язык

XI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie

11TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS AND PASTORALES IN RZESZÓW

Starting date2024-01-27
Ending date2024-01-27
Submission deadline2023-12-31
Country, CityPoland, Rzeszow
Event locationPZCHIO Rzeszów
Choir - organizerZESPÓŁ WOKALNY UNANIME
Addressul. Okrzei 7
WWWhttps://unanime.pl/2024-r.html
Entered 2023-11-12 by Anna Marek-kaminska
Description

XI EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
W RZESZOWIE

27 stycznia (sobota) 2024 roku
 
1.Organizatorami konkursu są:
Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie,
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie,
Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
2. Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek odbędzie się 27 stycznia 2024 r.
 
3.Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych i orkiestr.
 
4.Cele konkursu:
a. podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich oraz orkiestr,
b. ocena dorobku artystycznego zespołów,
c. integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie Podkarpackim,
d. ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)
 
5. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:
• Chóry dorosłe
a. jednorodne
b. mieszane
c. kameralne do 16 osób
• Chóry seniorskie (55+)
• Chóry, zespoły dziecięce (do lat 18 - dziecięce i młodzieżowe):
a. dziecięce (do 15 lat)
b. młodzieżowe (od 15 lat)
e. jednorodne dziewczęce, chłopięce
• Orkiestry
a. symfoniczne
b. smyczkowe
c. dęte
 
6. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, dobrej jakości) oraz opisem zespołu, prosimy przesłać na adres: festiwal.rzeszow@gmail.com
Zgłoszenie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza do 31 grudnia 2023 r.
 
7. O zakwalifikowaniu zespołów do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Decyzję o zakwalifikowaniu zespoły otrzymują do 3 stycznia 2024 r.

8. Zespoły biorące udział w konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 500 zł,
a zespoły należące do PZCHiO wnoszą opłatę wysokości 450 zł na konto Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie PEKAO 63 1240 2614 1111 0000 3958 5930
Wpłaty należy dokonać do dnia 6 stycznia 2023 r. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
 
9. Zespoły mogą występować tylko w jednej kategorii.
 
10. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone. Powinny być zgłoszone do odpowiednich organów.
 
11. Regulamin konkursu dla zespołów wokalnych:
a) przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora
b) utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu (epoki) w tym: jeden utwór może być wykonywany z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego dowolnie wybranego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego. Program może obejmować różna dzieła zbliżone tematycznie do Bożego Narodzenia, okresu zimowego.
c) wykonują obowiązkową kolędę lub pastorałkę wskazaną przez organizatorów – podczas konkursu i na koncercie finałowym. W roku 2024 obowiązkowym utworem będzie „Lulajże Jezuniu” w dowolnej aranżacji.
d) czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótsza niż 5 min. z wejściem.
e) podany program nie może zostać zmieniony, a zmiany nie zgłoszone organizatorom mogą powodować dyskwalifikację konkursową.
 
13. Regulamin konkursu dla orkiestr:
a) czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótsza niż 7 min.
b) prezentacja instrumentalna i akustyczna, bez możliwości nagłośnienia.  Utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu, o tematyce świątecznej lub zimowej.
c) obowiązkowy utwór: wskazany przez organizatorów dowolnego opracowania. W roku 2024 jest to kolęda „Lulajże Jezuniu” w dowolnej aranżacji.
d) podany program nie może zostać zmieniony, a zmiany nie zgłoszone organizatorom mogą powodować dyskwalifikację konkursową
 
12. Szczegółowych informacji udziela:
Dyrektor festiwalu: dr hab. prof. UR Anna Marek - Kamińska
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
Tel. 600159077,
festiwal.rzeszow@gmail.com
 
Regulamin Jury
1. Jury powołane przez organizatorów składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
2. Jury ocenia i przyznaje nagrody.
3. Nagrody:
a. W miarę posiadanych środków, organizator przyznaje nagrody finansowe dla czterech zespołów z poszczególnych kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
b. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin,
c. Chóry, które zajmą I miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki, medalu itp.
d. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
e. Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.
4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.
5. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali punktów, za każdy czynnik podlegający ocenie.
6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia – 27 stycznia 2024 r.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 
Postanowienia końcowe
1. Zespół, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym festiwalu nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może natomiast brać udział w festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.
 
2. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący zespół.
 
3. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
 
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Studium Muzyki Liturgicznej i Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonani prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Studium Muzyki Liturgicznej i PZCHIO w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internetu,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
 
2) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w konkursie.
 
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Muzyki Liturgicznej oraz PZCHiO na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).
 
4. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
11TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF CHRISTMAS CAROLS AND PASTORALES IN RZESZÓW
27 January (Saturday) 2024
1. The competition is organised by:
Studium Muzyki Liturgicznej [School of Liturgical Music],
Polish Union of Choirs and Orchestras, Branch in Rzeszów,
Institute of Music, University of Rzeszów.
 
2. International Festival of Christmas Carols and Pastorales in Rzeszów will be held on 27 January 2024.
 
3. The competition is intended for amateur choirs and orchestras.
 
4. Objectives of the competition:
a. to improve the quality of artistic expression of amateur choirs and orchestras,
b. to evaluate artistic accomplishments of the groups,
c. to promote integration of amateur artistic initiatives in the Podkarpackie Region,
d. to evaluate conductors' work (professional progress).
 
5. The competition is open to:
• Adult choirs
a. choirs of equal voices
b. mixed choirs
c. chamber choirs up to 16 singers
• Senior choirs (55+)
• Children's and youth choirs and groups (up to 18 years of age):
a. children's choirs (up to 15 years of age)
b. youth choirs (over 15 years of age)
e. girls', boys' choirs of equal voices
• Orchestras
a. symphonic
b. string
c. brass bands
 
6. Please, send your registration form, with an up-to-date picture (in electronic jpg format, fine resolution) and information about the group, to the following address: festiwal.rzeszow@gmail.com To enter the competition you need to submit properly completed registration form by 31 December 2023.
 
7. The Artistic Board appointed by the organisers shall qualify the groups for the Festival. The groups will be notified whether they have qualified to participate by 3 January 2024.

8. The groups taking part in the competition shall pay a registration fee of 500 PLN, and the groups which are members of Polish Union of Choirs and Orchestras (PZCHiO) pay a fee of  450 PLN, to the bank account of Polish Union of Choirs and Orchestras, Branch in Rzeszów, at  PEKAO Bank 63 1240 2614 1111 0000 3958 5930
The registration fees shall be paid by 6 January 2023. If participation in the competition is cancelled at a later time, the fee shall not be refunded.
 
9. The groups can only participate in one category of the competition.
 
10. Liability for using works subject to copyrights rests with the performing entities. The fact should be reported to the relevant entities.
 
11. Rules of the competition for vocal groups:
a) at least one song by a Polish composer;
b) freely selected songs, varying in style (historical period); one song may be performed with the accompaniment of an instrument - piano or any other instrument of choice, possibly a small chamber ensemble. The program may comprise works related to Christmas or winter season;
c) obligatory Christmas carol or pastorale, selected by the organiser, to be performed during the competition and the final concert. In 2024, the obligatory carol is Lulajże Jezuniu, with an arrangement of your choice;
d) the performance may not exceed 10 minutes! You can present up to three stanzas of the selected carol or pastorale. The performance may not be shorter than 5 minutes with the entry;
e) the specified program cannot be changed; any changes which have not been reported to the organisers may result in disqualification from the competition.
 
13. Rules of the competition for orchestras:
a) the performance may not exceed 15 minutes! You can present up to three stanzas of the selected carol or pastorale. The performance may not be shorter than 7 minutes.
b) instrumental acoustic presentation, no sound amplification available.  Freely selected works, varying in style, related to Christmas or winter season.
c) obligatory song selected by the organiser, to be presented in a freely selected form. In 2024, the obligatory piece is Lulajże Jezuniu, with an arrangement of your choice.
d) the specified program cannot be changed; any changes which have not been reported to the organisers may result in disqualification from the competition.
 
12. For detailed information, please contact:
Director of the Festival: dr hab. professor of the University of Rzeszów Anna Marek - Kamińska
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
Tel. 600159077,
festiwal.rzeszow@gmail.com
 
Jury Regulations
1. The Jury appointed by the organisers comprises renowned musicians.
2. The Jury passes the verdict, and assigns the awards.
3. Awards:
a. Subject to resources, the organiser will award financial prizes to four groups with the highest scores in each category;
b. The Jury may distribute the prizes in a different way than stipulated in these Regulations;
c. The choirs that win top prizes will also receive an additional award, such as a commemorative statuette, medal, etc.;
d. All the groups participating in the competition will receive commemorative diplomas;
e. The amount of the financial prizes will depend on the resources acquired.
4. The Jury evaluates: choice of repertoire, intonation, vocal emission, interpretation, song difficulty.
5. Each member of the Jury evaluates each performance by assigning a score for each factor subject to assessment.
6. The Jury shall announce the results of the competition on its final day, i.e., 27 January 2024.
7. The verdict of the Jury shall be final and may not be contested.
 
Final Provisions
1. The group which has won the highest financial prize may not receive such prize during the subsequent festival (this does not apply to the special prize), but may participate in the festival. The organiser reserves the right to change or supplement the terms and conditions of the competition.
2. Possible copyright costs are borne by the performer.
3. Proprietary right, image and personal data clause.
1) Participants transfer, free of charge, any proprietary rights to the artistic performance presented during the competition to Studium Muzyki Liturgicznej and Polish Union of Choirs and Orchestras, Branch in Rzeszów, for use by the latter entities in an unlimited territorial and temporal manner in the following fields of exploitation:
a) preservation (recording) in any possible forms such as photography, audio and video,
b) reproduction on any audio and video media,
c) marketing,
d) uploading to computer memory and the Internet,
e) public presentation, display.
2) Participants of the competition also grant permission to reproduce their likeness, recorded using any photographic and recording techniques in connection with their participation in the competition.
3) Participants agree for Studium Muzyki Liturgicznej and PZCHiO to process their personal data for the needs of the competition, in compliance with the statutory objectives of the competition organiser (this applies also to posting such data on Internet sites).
4. By submitting your Registration Form you accept the terms and conditions specified herein.
 

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·