We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

VIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Pater Noster" Strzepcz 2024

Starting date2024-06-08
Ending date2024-06-09
Submission deadline2024-03-31
Country, CityPoland, Strzepcz
Event locationParafia pw. Marii Magdaleny w Strzepczu
WWWhttp://www.paternosterfestiwal.pl
Entered 2024-02-01 by Tomasz Chyła
Description

  R E G U L A M I N

VIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej

„Pater Noster” - Strzepcz 2024

 

Strzepcz  8-9 czerwca 2024 r. 

  

I. ORGANIZATORZY :

 • Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu.
 • Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej
 • Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku,
 • Gdański Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
 • Szkoła Podstawowa w Strzepczu
 • Urząd Gminy w Lini, 

 

Patronat honorowy - Biskup Pelpliński dr Ryszard Kasyna

 

II. CELE FESTIWALU:

 1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych.
 2. Upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych artystycznie utworów muzyki religijnej, w tym ukazujących treść modlitwy Pater Noster.
 3. Popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok.
 4. Konfrontacja osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
 5. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami.

 

III. FORMA FESTIWALU

     1. Festiwal organizowany jest w formie konkursu chóralnego.

 

IV.  MIEJSCE I TERMIN FESTIWALU: 

 1. V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Pater Noster” odbędzie się 8-9 czerwca 2024 r. w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul. ks. Rotty 9.

 

 

 V.  WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 

 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 2. Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły wokalne.
 3. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie w formie elektronicznej: wypełnionej karty zgłoszenia, zdjęcia chóru (wykorzystane będzie w folderze festiwalowym)  oraz dwóch dowolnych utworów z aktualnego programu chóru (np. mp3) na adres : biuro@paternosterfestiwal.pl  do dnia 31 marca 2024 r.
 4. Chóry i zespoły wokalne zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów wyłącznie o tematyce sakralnej.
 5. W programie konkursu dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem fortepianu.
 6. Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekroczyć 15 minut  łącznie z wejściem i zejściem chóru; po jego przekroczeniu występ chóru nie będzie oceniany przez Jury.
 7. Organizatorzy Festiwalu zachęcają do uwzględnienia w repertuarze utworu opartego o tekst modlitwy „Pater Noster”. Jego wykonanie zostanie uhonorowane przez jury dodatkową nagrodą.
 8. Repertuar konkursowy przyjęty przez Radę Artystyczną nie może być zmieniony.
 9. O zakwalifikowaniu do udziału w Festiwalu zadecyduje Rada Artystyczna, a jej decyzja zostanie przekazana zainteresowanym chórom do 15 kwietnia 2024 r.
 10. Chóry i zespoły wokalne zakwalifikowane do udziału w festiwalu   przesyłają w formie elektronicznej  komplet partytur wykonywanych utworów.
 11. O kolejności przesłuchań konkursowych zadecyduje Komisja Artystyczna Festiwalu.

 

VI.  ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry i zespoły wokalne (dziecięce,  żeńskie, męskie, mieszane) w jednej z trzech kategorii: 

   - chóry kościelne

   - chóry świeckie

   - chóry akademickie

 

 

 

VII.  JURY:

 1. Program konkursowy oceniać będzie jury złożone z profesjonalnych muzyków powołane przez Organizatorów.
 2. Obrady Jury są tajne.
 3. Jury konkursu oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy, w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
 5. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.
 6. Dyrygenci chórów mogą poprosić o konsultację związaną  z wykonaniem programu po ogłoszeniu wyników.

 

VIII.  NAGRODY:

 1. Grand Prix – dla  najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie, w postaci nagrody specjalnej oraz nagrody pieniężnej
 1.   Dla zwycięzców poszczególnych kategorii:

 a)  I miejsce –  nagroda finansowa

 b)  II miejsce –  nagroda finansowa

 c)  III miejsce – nagroda finansowa

 1. Wyróżnienia:
 1. za najlepiej wykonany utwór o tematyce „Pater Noster“ – Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku
 2. dla najlepszego dyrygenta konkursu wyjazd z Biurem Podróży „Kaszub Travel“ do Ziemi Świętej (Izrael) 
 3. za najciekawszą prezentację utworu z towarzyszeniem fortepianu – puchar PZCHiO w Gdańsku
 1. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w  Festiwalu.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

 

VIII.  INNE POSTANOWIENIA:

 1. Inauguracja festiwalu nastąpi w dniu 8 czerwca 2024 r roku o godz. 9.00 w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu ul .ks. Rotty 9.
 2. Część konkursowa festiwalu zakończy się uroczystą  Mszą św. w intencji uczestników Festiwalu o godz. 18.00, w czasie której chóry wspólnie wykonają „Gaude Mater Polonia”, a wytypowane chóry  wykonają po jednym utworze z repertuaru  religijnego przygotowanego na Festiwal.
 3. Po Mszy św.  zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa oraz koncert laureatów.
 4. 4 czerwca zostaną zorganizowane koncerty dla chętnych chórów zakwalifikowanych do konkursu. Koncerty odbedą się w sasiednich parafiach. Chęć udziału w drugim dniu festiwalu trzeba potwierdzić w karcie zgłoszenia.
 5. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają akredytację do dnia 5 maja 2024r. Wysokość akredytacji jest zależna od ilości osób w chórze. Opłata wynosi 27 zł od osoby dorosłej oraz 17 złotych od osoby niepełnoletniej. Kwota ta przeznaczona jest na cele organizacyjne i nie podlega zwrotowi. 

BNP Paribas 62 1750 0009 0000 0000 3021 1472

 1. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zakwalifikowane chóry otrzymają wykaz bazy noclegowej w Strzepczu, Wejherowie i okolicy.
 2. Wszystkim zaproszonym do udziału w Festiwalu zespołom Komitet Organizacyjny zapewnia obiad i wodę mineralną. 
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.        
 4. Zgłoszenie chóru do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
 5. Ewentualna rezygnacja z udziału w Festiwalu, zmiany w liczbie uczestników lub programach koncertowych winny być zgłoszone pisemnie lub telefonicznie Komitetowi Organizacyjnemu najpóźniej do dnia 10 maja 2024 roku. Po tym terminie, w przypadku rezygnacji chóru z udziału w konkursie akredytacja nie zostaje zwrócona.
 6. W przypadku wprowadzenia ograniczeń pandemicznych organizator ma prawo do odwołania Festiwalu w każdym momencie.

 

 

 

Zgłoszenia oraz wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

 

biuro@paternosterfestiwal.pl

 

tel: 508 738 161

501 042 531 

 

Location

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·