We promote singing in a choir as a lifestyle
 • Language / язык

XXIV Festiwal Konkursowy Pieśni Chóralnej "Leć o pieśni, leć sokołem" - Czersk

Starting date2024-10-06
Ending date2024-10-06
Submission deadline2024-04-23
Country, CityPoland, Czersk
Event locationKościół pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku
AddressKościuszki 1
WWWhttp://
Entered 2024-04-23 by Małgorzata Skwarek
Description

REGULAMIN
XXIV Festiwal Konkursowy Pieśni Chóralnej „Leć o pieśni, leć sokołem” - Czersk 2024

 1. ORGANIZATORZY
 • Gmina Czersk
 • Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku
 • Chór „Lutnia” w Czersku
 • Gminne Centrum Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk
 CELE FESTIWALU
 • prezentacja dorobku artystycznego chórów amatorskich
 • upowszechnianie wśród społeczeństwa wartości utworów muzyki chóralnej
 • popularyzowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok
 • konfrontacje osiągnięć, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
 • wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między chórami
 • promocja miasta Czerska i regionu
 FORMA FESTIWALUFestiwal organizowany jest w formie
 TERMIN I MIEJSCE
 • 06 października 2024 r. (niedziela)
 • Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny w Czersku, rozpoczęcie o godz. 14.00  
 WARUNKI ZGŁOSZENIA
 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry (żeńskie, męskie, mieszane) kościelne i świeckie, które zgłoszą swój udział na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 • krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max. 0,5 str. A4)
 • zdjęcie chóru w formacie JPG
 •  partytury utworów w formacie PDF
 1. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres mailowy: festiwal.czersk@wp.pl  z dopiskiem ”XXIV Festiwal Konkursowy Pieśni Chóralnej – Czersk  2024”  .
 2. Termin przesyłania zgłoszeń:    28 czerwca 2024 r.
 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. O zakwalifikowaniu chóru do konkursu zadecyduje Rada Artystyczna, której decyzja zostanie przekazana chórom do dnia 31 lipca 2024 r.
 2. Chóry zakwalifikowane do udziału w konkursie (maksymalnie 7) wpłacają opłatę akredytacyjną:
 • Chóry do 15 osób: 400 zł
 • Chóry od 16 osób: 500 zł.
w terminie do dnia do dnia 13 września 2024 r. na konto organizatora, Gminne Centrum Kultury w Czersku, ul. Szkolna 11, 89-650 Czersk : 60 8342 0009 5002 9367 2000 0001,tytułem wpłaty: „akredytacja - XXIV Festiwal Czersk - chór …(nazwa chóru).”
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.
 REPERTUAR I ZASADY KONKURSU
 1. Chóry zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego złożonego z dowolnie wybranych, co najmniej trzech utworów o tematyce religijnej oraz jeden utwór świecki.
 2. W programie dopuszcza się również wykonanie jednego utworu z towarzyszeniem instrumentu (fortepian, organy).
 3. Maksymalny czas wykonywanego programu nie powinien przekraczać 15 minut, łącznie z wejściem i zejściem chóru.
 4. Utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione.
 5. O kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna.
 KOMISJA KONKURSOWA
 1. Program konkursowy oceniać będzie Jury złożone z profesjonalnych muzyków powołane przez Organizatorów.
 2. Skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt.
 5.  
ZŁOTE PASMO90–100 pkt
SREBRNE PASMO75– 89,9 pkt
BRĄZOWE PASMO60– 74,9 pkt
 1. Obrady Jury są tajne.
 2. Decyzje Jury są ostateczne. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż regulaminowy w zależności od poziomu artystycznego programu konkursowego.
 NAGRODY
 1. GRAND PRIX - 2.500 zł dla najlepszego chóru biorącego udział w Konkursie.
 2. Puchar za najlepsze wykonanie Pieśni Świeckiej i Pieśni Maryjnej.
 3. Wszystkie chóry otrzymają pamiątkowe statuetki, kwiaty i dyplomy.
 4. Jury ma prawo do innego podziału nagród, niż przewidziany w regulaminie.
 
 1. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
 1. Salę do rozśpiewania dla każdego chóru.
 2. Opiekunów/pilotów dla każdego chóru.
 3. Miejsce parkingowe.
 4. Możliwość wykupienia obiadu w cenie 27 zł od osoby (wpłata na konto organizatora GCK do 13 września 2024 r.)
 INNE POSTANOWIENIA
 1. Chóry wspólnie wykonają utwór „Gaude Mater Polonia”.
 2. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych i materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich. Za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas Festiwalu dyrygenci i chóry nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Po przesłuchaniach zostaną ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy uczestnictwa.
 5. Ewentualna rezygnacja z udziału w Konkursie winna być zgłoszona na adres e-mail: festiwal.czersk@wp.pl 
 6. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 7. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: festiwal.czersk@wp.pl  lub telefonicznie: Hanna Borzyszkowska  600 297 336 Izabella Pruszak607 446 533.

Location
Pliki do pobrania:

Comments

Choralnet.org · Rejestracja24 - internetowa rejestracja pacjentów · projektowanie stron www · hosting: niebieski.net ·